Gewestelijk ontwikkelingsplan (gnop)

Door de ondertekening van het milieuconvenant verbond de gemeente zich ertoe een gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) op te stellen. Het GNOP beschrijft het beleid dat de gemeente voor haar grondgebied zal voeren op gebied van natuurbehoud. Dit plan moet de waardevolle natuurgebieden en potentieel waardevolle natuurgebieden, natuurontwikkelingsgebieden beschrijven en een actieplanning opstellen.