budget  en rekening

Budget van de gemeente

Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. De beleidsnota verwoordt het beleid dat de gemeente gedurende het boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat een toelichting omtrent de financiële toestand van de gemeente en verwoordt de aansluiting met de financiële nota.
Concreet moet de beleidsnota  het antwoord bevatten op de volgende vragen :

  • wat willen de beleidsmensen bereiken?

  • wat gaat het bestuur daarvoor doen?
  • hoeveel gaat dat het bestuur kosten en opbrengen?
  • hoe gaat het bestuur dat financieren?

De financiële nota van het budget wordt voorlopig ingevuld door de bepalingen betreffende de begroting van het KB van 02 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit. De begroting moet de financiële vertaling zijn van de beleidsdoelstellingen,geformuleerd in de beleidsnota van het budget.

 

Gemeenterekening

De gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een gemeenterekening, een jaarrekening en een verslag bij de rekening op te stellen.

  • De begrotingsrekening wordt opgemaakt na de afsluiting van de budgettaire grootboeken en nadat het college van burgemeester en schepenen de lijst heeft opgemaakt van de naar volgend dienstjaar over te dragen kredieten en vastleggingen. De begrotingsrekening vermeldt het begrotingsresultaat en het boekhoudkundig resultaat.
  • De jaarrekening resulteert in de algemene boekhouding en geeft ons de balans, de resultatenrekening en de toelichting.