MAAIEN WEGBERMEN

 

Veel inwoners vragen zich af waarom er zo lang gewacht wordt om de wegbermen te maaien, gelet op de vroege lente die ons dit jaar te beurt viel, is dit een logische vraag.

Het antwoord op deze vraag vinden we in het bermdecreet. Dit decreet kwam er op initiatief van de Vlaamse Regering en is in voege sinds 1 januari 1985.

Eén van de doelstellingen van het decreet is de natuurwaarde van wegbermen te verhogen en zo natuurlijke migratieroutes voor fauna en flora te creëren. Eén van de bepalingen in het decreet betreft de tijdstippen waarop er mag gemaaid worden. Een éérste maaibeurt mag

pas vanaf 15 juni, een eventuele tweede maaibeurt is pas mogelijk na 15 september. Er zijn slechts 2 maaibeurten per jaar toegelaten.

Door zo laat te maaien, geeft men de, in bermen, voorkomende planten en bloemen de kans

om in zaad te komen en zich voort te planten.

Een andere bepaling uit het bermendecreet verbiedt het gebruik van alle biociden, het verbod verhoogt eveneens de natuurwaarde van bermen.

U zal wellicht begrijpen dat het voor onze groendienst onmogelijk is om alle bermen van de gemeente in enkele weken tijd te maaien. We vragen dan ook enig geduld en begrip.

 

Op 1 januari 2015 trad er een nieuwe regelgeving in die van toepassing is op de openbare besturen. Vanaf dan mogen de gemeentelijke werklieden ook geen sproeistoffen meer gebruiken om de voetpaden, groenaanplantingen, kerkhoven enz. te onderhouden. Het spreekt voor zich dat dit de gemeenten tot een andere, lees ecologische en duurdere, aanpak dwingt. Tegelijk zal de groendienst van de gemeente vanaf diezelfde datum instaan voor het onderhoud van de aanplantingen langs de Brusselbaan. Deze bijkomende taak wordt eveneens in de planning opgenomen.

Slotconclusie: we zullen met zijn allen toleranter moeten worden en leren leven met een straatbeeld waarin iets meer (on)kruid voorkomt.

 

Het gemeentebestuur hoopt op het begrip van zijn inwoners.