Bekendmaking van het openbaar onderzoek
ontwerp plan-MER

Betreffende het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) 2021 - 2027

 

Opmerkingen van het publiek op dit openbaar onderzoek

De bevolking kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen:

  • persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Landbouw en Visserij - Dienst Visserij, Plan-MER 0269 – EFMZVA, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel;
  • via een e-mail aan departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER 0269 EFMZVA’ in de titel);
  • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

 


Het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma zal volgende prioriteiten van het EFMZVA nastreven:

  1. Bevordering van duurzame visserij en het herstel en de instandhouding van aquatische biologische rijkdommen;
  2. Bevordering van duurzame aquacultuuractiviteiten en van verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten als bijdrage tot de voedselzekerheid in de Unie;
  3. De voorwaarden scheppen voor een duurzame blauwe economie in kust-, eiland- en binnenlandgebieden en bevordering van de ontwikkeling van visserijen aquacultuurgemeenschappen.

 

Het Departement Landbouw en Visserij coördineert de opmaak van het Belgisch Programma voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA; Verordening (EU) 2021/1139) voor de periode 2021 – 2027. Vóór dit Programma EFMZVA 2021 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) worden uitgevoerd. Daarin worden de effecten van het ontwerpprogramma op het leefmilieu en de omgeving onderzocht. Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het DABM). Affligem zal mee instaan voor het openbaar onderzoek en het verzamelen van opmerkingen op dit dossier. Via volgende link vindt u alle praktische informatie: 

 

Na het openbaar onderzoek zullen het Departement Landbouw en Visserij en de aangestelde erkende Mer-coördinator (Tractebel) de opmerkingen bundelen en verwerken en overdragen aan Team MER, waarna deze een kwaliteitsbeoordeling zal uitvoeren.

 

Gemeente Affligem
Bekendmaking van het openbaar onderzoek
Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan  “Astravorm”

 


Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente  Affligem brengt overeenkomstig het artikel 2.2.21 §2 en §3 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening van 1 september 2009 (latere wijzigingen) ter kennis van de bevolking  dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)  “Astavorm” voorlopig is vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 10 oktober 2017 en voor iedereen ter inzage ligt bij de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis – Bellestraat 99 te 1790 Affligem van 26 oktober 2017 tot en met 27 december 2017, tijdens de werkdagen van 09.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.00u op vrijdag van 09.00u tot 12.00u en op dinsdagavond van 18.00u tot 20.00u of via onderstaande bestanden:

 

Integrale toelichtings- en screeningsnota
Plan 1
Plan 2
Stedenbouwkundige voorschriften

1087

1088

1090

1091

1092

 


Tijdens het openbaar onderzoek wordt de kans geboden om bezwaren en opmerkingen omtrent het GRUP ter kennis te brengen aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) – Bellestraat 99 te 1790 Affligem, ofwel per aangetekende brief, ofwel ter plaatse tegen ontvangstbewijs op de dienst ruimtelijke ordening.