Tegemoetkomingen aan

personen met een handicap

Aanvraag van een tegemoetkoming aan personen met een handicap

Een tegemoetkoming kan maar worden toegekend wanneer de betrokkene een aanvraag indient bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats vóór de leeftijd van 21 jaar (voor personen met een handicap) en vóór de leeftijd van 65 jaar (voor bejaarden). Daarnaast moet de aanvrager een medisch onderzoek ondergaan, gegevens inzake inkomsten meedelen, enzovoort. En elke wijziging in de inkomsten of in de samenstelling van het gezin kan tot gevolg hebben dat het recht op de tegemoetkoming wijzigt.

 

Voorwaarden

De voorwaarden om van de inkomensvervangende- en de integratietegemoetkoming te genieten, zijn de volgende:

men moet in België verblijven en Belg zijn of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie;

men moet voldoen aan de medische voorwaarden (graad van arbeidsongeschiktheid of graad van zelfredzaamheid);

in bepaalde gevallen mag het inkomen een bepaald bedrag niet overschrijden.

De termijn waarbinnen de administratie een beslissing moet nemen en de tegemoetkoming moet uitbetalen wordt teruggebracht tot 8 maanden. De aanvraag wordt ingeschreven in een speciaal register van de bevolkingsdienst. Deze dienst zal de aanvraag onmiddellijk doorsturen naar de Bestuursdirectie van de Uitkeringen aan personen met een handicap te Brussel. Deze registreert de aanvraag, laat een aantal opzoekingen gebeuren, en stuurt zo nodig een herinnering wanneer de belanghebbende de gevraagde medische gegevens niet opstuurt. Dus geen risico meer op verloren of vergeten aanvragen, maar onmiddellijke registratie en opvolging van het dossier.

 

Soorten tegemoetkomingen

Drie tegemoetkomingen vervangen of vullen het inkomen aan van wie niet in staat is voldoende inkomen te verwerven om zich in het maatschappelijk leven in te passen, namelijk:

 • De inkomensvervangende  tegemoetkoming wordt uitgereikt aan personen vanaf 21 jaar en jonger dan 65 jaar, die, omwille van hun lichamelijke of geestelijke toestand, niet in staat zijn meer dan één derde te verdienen dan wat een persoon zonder handicap op de gewone arbeidsmarkt verdient. Tewerkstelling in beschutte werkplaatsen behoort niet tot de algemene arbeidsmarkt. De uitoefening van een winstgevende activiteit is geen beletsel voor erkenning. Wel brengt men bij de berekening het belastbaar inkomen in mindering.
 • De integratietegemoetkoming wordt uitgereikt aan personen vanaf 21 jaar en jonger dan 65 jaar, bij wie door een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 7 punten werd vastgesteld en die bijkomende kosten heeft om zich maatschappelijk te integreren. De criteria die hiervoor in aanmerking worden genomen zijn:
  • de mogelijkheid tot verplaatsing;
  • om voedsel te nuttigen of te bereiden;
  • om in te staan voor de persoonlijke hygiëne en zich te kleden;
  • om de woning te onderhouden en huishoudelijk werk uit te voeren;
  • om te leven zonder toezicht, van gevaar bewust te zijn en dit te vermijden;
  • tot communicatie en sociaal contact

Naargelang de ernst van de handicap drukt een puntenschaal voor elk van de zes categorieën de graad van zelfredzaamheid uit. Het bedrag van de tegemoetkoming is van het puntentotaal afhankelijk:

 • 0 punten: geen moeilijkheden, bijzondere inspanning of hulpmiddelen;
 • 1 punt: beperkte moeilijkheden, beperkte bijkomende inspanning of beperkt beroep op bijzondere hulpmiddelen;
 • 2 punten: grote moeilijkheden, grote bijkomende inspanning of uitgebreid beroep op bijzondere hulpmiddelen;
 • 3 punten: onmogelijk zonder hulp van derden, zonder opvang in een volledig aangepaste voorziening.

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) wordt uitbetaald aan de personen van minstens 65 jaar, bij wie een gebrek aan of vermindering van zelfredzaamheid is vastgesteld. Deze tegemoetkoming wordt slechts voor een derde uitbetaald indien de persoon verblijft in een voorziening, tenzij de voorziening kan aantonen dat de betrokkene volledig de kosten draagt en niet gesubsidieerd wordt voor een opname in een bejaardentehuis.

 

Meer informatie

FOD Sociale Zekerheid

Dienst Attesten

Directie-generaal Personen met een handicap

Administratief Centrum Kruidtuin

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50, bus 150

1000 Brussel

T 02-507 87 99

HandiN@minsoc.fed.be