organiek reglement van de bib-raad

 

Het organiek reglement van de BIB-Raad van de plaatselijke openbare bibliotheek Affligem wordt vastgesteld als volgt:

 

Titel I: Opdracht

Artikel 1.
Er wordt een BIB-Raad opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij te staan bij het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek.
De bevoegdheden van de BIB-Raad dienaangaande worden nader omschreven in onderstaand artikel 4.

 

Titel II : Omvang

Artikel 2.
De gemeentelijke openbare bibliotheek omvat volgende infrastructuur: Openbare bibliotheek Affligem, Bellestraat 99 te 1790 Affligem.

 

Titel III : Doel

Artikel 3
De gemeentelijke openbare bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning, en die actief bemiddelt bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie; ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden. Deze taken worden geconcretiseerd in de strategische meerjarenplanning van de gemeente (cfr. art. 2, 4° decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid).

 

Titel IV : Bevoegdheden en verplichtingen

Artikel 4

 • § 1. De BIB-Raad geeft advies over de opmaak van het jaarlijks actieplan, dat de acties bevat die in het komende jaar zullen worden ondernomen. Dit actieplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 • § 2. De BIB-Raad geeft advies over het jaarlijkse werkingsverslag dat beschrijft hoe het actieplan in het voorbije jaar werd uitgevoerd. Dit werkingsverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Eventuele afwijkingen ten aanzien van het actieplan worden uitdrukkelijk gemotiveerd.

De BIB-Raad heeft verder een adviserende bevoegdheid ten aanzien van de inrichtende overheid voor alle aspecten van het bibliotheekbeleid (werking, inrichting en uitrusting, financiële beleid, het opstellen en wijzigen van het huishoudelijke reglement, ...).
De BIB-Raad werkt onder andere mee aan het respecteren van de wettelijke opdrachten van de bibliotheek zoals opgesomd in het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid (cfr. art. 9 decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid).
Zo kan de BIB-Raad ook mee de beleidslijnen vaststellen in het kader de promotie van de bibliotheek evenals haar collectievorming.

 

Titel V : Samenstelling

Artikel 5
§ 1. De BIB-Raad wordt samengesteld volgens optie 9b van het Cultuurpact (cfr. art. 9 b van de wet van 28.01.1974):
De BIB-Raad bestaat enerzijds uit afgevaardigden van de inrichtende overheid en anderzijds uit vertegenwoordigers van bibliotheekgebruikers, en filosofische en ideologische strekkingen.
Het aantal wordt vastgesteld op maximum 14 leden die tevens over stemrecht beschikken:

 • maximum 7 afgevaardigden van de politieke fracties die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Affligem, aangewezen volgens het stelsel van proportionele vertegenwoordiging. De berekening van het aantal afgevaardigden per politieke fractie gebeurt op basis van het aantal leden dat elke politieke fractie telde op het ogenblik van de installatievergadering van de gemeenteraad;
 • maximum 7 vertegenwoordigers van bibliotheekgebruikers, en filosofische en ideologische strekkingen woonachtig te Affligem op het ogenblik van de installatie van de BIB-Raad. Deze laatsten bekleden geen politiek mandaat in de gemeenteraad.
 • daarnaast kan de BIB-Raad maximaal twee deskundigen coöpteren. Zij beschikken eveneens over stemrecht.

Wordt eveneens toegelaten tot de vergaderingen van de BIB-Raad, als niet-stemgerechtigd lid en zonder functioneel deel van uitte maken van deze BIB-Raad: de schepen bevoegd voor cultuur.


§ 2. De leden van de BIB-Raad worden benoemd door de gemeenteraad.


§ 3. Alle mandaten worden kosteloos waargenomen.

 

Artikel 6
De toetreding tot de BIB-Raad impliceert de aanvaarding van het organiek reglement en het huishoudelijk reglement, en houdt de verplichting in tot het nakomen ervan.

 

Artikel 7

§1. De hoedanigheid van lid van de BIB-Raad wordt verloren:

 • voor de leden die benoemd zijn op voordracht van een politieke fractie van de gemeenteraad: indien op voorstel van deze fractie een ander lid wordt benoemd;
 • voor de leden die benoemd werden als afgevaardigde van de bibliotheekgebruikers, en filosofische en ideologische strekkingen: indien door de gemeenteraad een andere afgevaardigde wordt benoemd. Dit kan gebeuren op voordracht van de adviesraad, die tot vervanging van de afvaardiging uit de adviesraad besluit;
 • voor gecoöpteerde leden: indien de BIB-Raad beslist om tot vervanging over te gaan;
 • door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van de BIB- Raad meegedeeld te worden;
 • door overlijden of rechtsonbekwaamheid;
 • door uitsluiting, waarover de BIB-Raad met een meerderheid van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden beslist. Een niet-gemotiveerde afwezigheid op drie achtereenvolgende vergaderingen van de BIB-Raad is een reden tot uitsluiting;
 • de gemeenteraad moet overgaan tot een globale hernieuwing van zijn vertegenwoordigers in de loop van de zes eerste maanden volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad.

§2. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad moet de BIB-Raad opnieuw worden samengesteld. De vroegere BIB-Raad blijft echter in functie totdat de nieuw samengestelde BIB-Raad is geïnstalleerd. Het lidmaatschap mag dus niet langer duren dan zes jaar, maar is hernieuwbaar.
§3. Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, door de in dit artikel vermelde redenen, wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien door de

gemeenteraad. Deze opvolging moet geschieden met inachtneming van de voorwaarden gesteld onder artikel 5.

 

Titel VI : Voorzitter, Ondervoorzitter

Artikel 8.
De BIB-Raad kiest onder zijn stemgerechtigde leden bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid een voorzitter en een ondervoorzitter, 2odanig dat minstens één van beiden behoort tot de afgevaardigden van de bibliotheekgebruikers, en filosofische en ideologische strekkingen.

 

Titel VII : Secretariaat

Artikel 9.
De bibliothecaris is, zonder stemrecht, belast met het secretariaatswerk van de BIB-Raad. Hij kan zich hierbij laten bijstaan door andere personeelsleden van de bibliotheek en/of de dienst cultuur.

 

Titel VIII : Vergaderingen en huishoudelijk reglement

Artikel 10
De BIB-Raad komt samen zo dikwijls ais de belangen van de gemeentelijke bibliotheek het vereisen.

 

Artikel 11
De BIB-Raad stelt indien nodig een huishoudelijk reglement op waarin zij haar interne werking verder regelt. Het huishoudelijk reglement dient aan de gemeenteraad ter goedkeuring te worden voorgelegd.

 

Artikel 12
§ 1. Van elke vergadering van de BIB-Raad, wordt een verslag opgesteld en opgenomen in een register. Deze notulen worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de secretaris en door hem samen met de voorzitter ondertekend, na goedkeuring op de eerstvolgende vergadering.
§ 2. De leden van de BIB-Raad evenals het college van burgemeester en schepenen ontvangen een beknopt verslag van de vergaderingen van de BIB-Raad binnen één maand na de samenkomst.

 

Titel IX : Werkgroepen

Artikel 13
De BIB-Raad kan werkgroepen vormen in functie van de haar toevertrouwde bevoegdheden (cfr. supra artikel 4), waarvan de samenstelling en de werking bij huishoudelijk reglement bepaald worden. Het voorzitterschap van deze werkgroepen wordt steeds waargenomen door een lid van de BIB-Raad.