Erkenning en werking van de cultuurraad

 

Erkenning

De gemeentelijke raad voor cultuurbeleid wordt erkend als adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 volgens de voorwaarden hierna bepaald.

 

Doelstellingen

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de raad voor cultuurbeleid betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid. Dit houdt in dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor de definitieve besluitvorming in deze organen, de raad voor cultuurbeleid om advies zullen vragen over alle aangelegenheden die vallen onder de culturele materies bedoeld in artikel 4,1° tot en met 10° van de bijzondere wet van 10 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
Vooraleer de gemeentebegroting ter goedkeuring wordt voorgelegd zal de raad voor cultuurbeleid worden geraadpleegd over de beleidsintenties en de begrotingsposten voor het volgende jaar op de op hen van toepassing zijnde domeinen.
Daarnaast heeft de raad voor cultuurbeleid de mogelijkheid om over alle andere beleidsdossiers, waarvan hij vindt dat er culturele belangen in het geding zijn, op eigen initiatief advies uit te brengen aan de gemeenteraad of aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Informatie – uitwisseling en overleg

Het college van burgemeester en schepenen zal een uittreksel uit het collegeverslag bezorgen aan de adviesraden met telkens de opgave van de behandelde agendapunten over de materies waarvoor de adviesraad specifieke adviesbevoegdheid heeft.
Wanneer het gemeentebestuur de adviesraad om advies vraagt, zal het bij de adviesvraag alle nodige informatie voegen. Tevens hebben de leden van de adviesraad het recht om inzage te nemen van alle documenten en dossiers die betrekking hebben op het dossier, tenzij er wettelijke bezwaren zijn. Dit inzagerecht kan uitgeoefend worden via de gemeentesecretaris.
Wanneer de adviesraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan hij steeds informatie vragen aan het college van burgemeester en schepenen, dat deze informatie ter beschikking zal stellen, tenzij er wettelijke bezwaren zijn. De schriftelijke verzoeken om informatie vanwege de adviesraad zullen binnen de tien dagen beantwoord worden door het college van burgemeester en schepenen door de gevraagde informatie ter beschikking te stellen ofwel door de wettelijke bezwaren tegen de informatieverstrekking mede te delen.
Tweemaal per jaar zal het college van burgemeester en schepenen een overlegvergadering samenroepen tussen een afvaardiging van de erkende adviesraad. In dit overleg zullen ten minste de volgende punten behandeld worden :

 • informatie-uitwisseling over de werkzaamheden van de raad ;
 • verduidelijkingen door de raad bij de uitgebrachte adviezen ;
 • verduidelijking door het gemeentebestuur bij antwoorden op adviezen ;
 • bespreken en afspraken over informatieverstrekking en adviesverlening voor de volgende periode.
   

Advies vragen

Het gemeentebestuur zal de adviesvragen steeds schriftelijk stellen met:

 • een duidelijke omschrijving van de concrete vraag ;
 • opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever rekening moet houden ;
 • opgave van de uiterste datum van inlevering van advies bij het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur zal de adviesraad steeds minimaal een termijn van drie weken geven, te rekenen vanaf de datum van aankomst van de adviesvraag. Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille van hoogdringendheid kan het gemeentebestuur deze termijn gemotiveerd inkorten. In onderlinge afspraak tussen adviesraad en gemeentebestuur kan de termijn ook verlengd worden

 

Advies uitbrengen

De adviesraad zal de adviezen die hij uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het gemeentebestuur en in de adviezen melding maken van :

 • de wijze waarop het advies tot stand kwam met duidelijke opgave welke betrokkenen op welke manier geconsulteerd werden ;
 • de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies ;
 • duidelijke weergave van het standpunt van de adviesraad met vermelding van afwijkende meningen of minderheidsstandpunten.De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het desbetreffende dossier aan het college of de gemeenteraad.

 

Beantwoording van adviezen

Het gemeentebestuur zal binnen een termijn van drie weken, te rekenen vanaf de datum dat het advies bij het gemeentebestuur toekwam, een schriftelijk gemotiveerd antwoord bezorgen aan de erkende adviesraad. Indien de verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het gemeentebestuur binnen de drie weken een antwoord bezorgen met melding van de procedure die het dossier nog verder moet volgen en de opgave van de datum waarop een definitief antwoord aan de adviesraad zal bezorgd worden.

 

Ondersteuning 

Het gemeentebestuur zal de erkende raden voor cultuurbeleid ondersteunen door :

 • op de gemeentelijke begroting jaarlijks een budget voor de financiering van de werking op te nemen. De controle op de aanwending van het budget zal gebeuren door het college van burgemeester en schepenen ;
 • administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten te verzorgen, alsook een ambtenaar ter beschikking te stellen voor het bijwonen van de vergaderingen van de raad en om de secretariaatswerkzaamheden waar te nemen. De concrete uitwerking hiervan zal gebeuren door het college van burgemeester en schepenen na overleg met de erkende raden.

 

Samenstelling en werking van de erkende raden

De erkende adviesraad zal een huishoudelijk reglement over de samenstelling en de werking voorleggen op de gemeenteraad. Het huishoudelijk reglement zal minimaal de volgende punten bevatten, die conform zijn met de bepalingen van het decreet van 24 juli 1991 :

 • regels over de aanduiding van stemgerechtigde leden van de adviesraad ;
 • regels over de aanduiding van waarnemende leden van de adviesraad ;
 • regels over het vervallen van het lidmaatschap van stemgerechtigde en waarnemende leden ;
 • regels waarbij de openbaarheid van vergaderingen en documenten van de adviesraad gewaarborgd zijn.