gemeentehuis

 

Dienst financiën

Betalingen aan het gemeentebestuur
Het budget van de gemeente
De rekening van de gemeente
De inkomsten van de gemeente
De uitgaven van de gemeente

 

Deze dienst heeft in de eerste plaats een interne functie. De inwoners kunnen er terecht voor inlichtingen over de gemeentebelastingen, vragen in verband met betalingen en inzage van het budget en de rekening.
De financiële dienst heeft tot taak het gemeentebestuur bij te staan in het financieel beleid:

 • het opmaken van het budget onder leiding van het college van burgemeester en schepenen;
 • de administratieve uitvoering van het budget (d.w.z. de boekhouding van de erkende vorderingen en van de aangewende uitgaven);
 • het opstellen van leningsdossiers.

De financiële dienst kan op elk ogenblik het bedrag van de gedane ontvangsten en het bedrag van de aangewende uitgaven vaststellen. De boekhouding van de financiële dienst maakt tevens de verificatie van de boekhouding van de algemeen directeur mogelijk.

Betalingen aan het gemeentebestuur kunnen als volgt:

 • voor rechtstreekse betalingen : met een toegestuurd aanslagbiljet;
 • voor de andere betalingen : rechtstreeks aan de financieel directeur of door overschrijving op rekeningnummer 000-0025367-50.

Betalingen door het gemeentebestuur gebeuren uitsluitend via overschrijving.

Het budget van de gemeente
Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. De beleidsnota verwoordt het beleid dat de gemeente gedurende het boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat een toelichting omtrent de financiële toestand van de gemeente en verwoordt de aansluiting met de financiële nota.
Concreet moet de beleidsnota het antwoord bevatten op de volgende vragen :

 • wat willen de beleidsmensen bereiken?
 • wat gaat het bestuur daarvoor doen?
 • hoeveel gaat dat het bestuur kosten en opbrengen?
 • hoe gaat het bestuur dat financieren?

De financiële nota van het budget wordt voorlopig ingevuld door de bepalingen betreffende de begroting van het KB van 02 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit. Het budget moet de financiële vertaling zijn van de beleidsdoelstellingen, geformuleerd in de beleidsnota van het budget.

De rekening van de gemeente
De gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een gemeenterekening, een jaarrekening en een verslag bij de rekening op te stellen.

 • De begrotingsrekening wordt opgemaakt na de afsluiting van de budgettaire grootboeken en nadat het college van burgemeester en schepenen de lijst heeft opgemaakt van de naar volgend dienstjaar over te dragen kredieten en vastleggingen. De begrotingsrekening vermeldt het begrotingsresultaat en het boekhoudkundig resultaat.
 • De jaarrekening resulteert in de algemene boekhouding en geeft ons de balans, de resultatenrekening en de toelichting.
   

De inkomsten van de gemeente
De inkomsten van de gemeente zijn:

 • het Gemeentefonds (een nationale toelage van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken);
 • gemeentebelastingen en retributies
  dividenden : aandelen in de winst van intercommunales;
 • toelagen

 

De uitgaven van de gemeente
De uitgaven van de gemeente zijn:

 • gewone uitgaven (alles wat met het dagelijks bestuur te maken heeft) ;
 • buitengewone uitgaven (kapitaalsuitgaven voor investeringsgoederen) ;
 • verplichte uitgaven (verplicht in te schrijven in het budget);
 • niet-verplichte uitgaven : kunnen voorzien worden als de financiële toestand van de gemeente het toelaat.