mmc

 

MMC-OCMW-Affligem

Dienstreglement

 

 

Doel

De Minder Mobielen Centrale (MMC) is een initiatief van het OCMW-Affligem, gegroeid

uit het Lokaal Sociaal Beleidsplan. De MMC is een vervoerdienst voor mensen die

voor een verplaatsing ofwel geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of

waar er, voor het gevraagde traject, geen openbaar vervoer aanwezig is.
De MMC is niet bedoeld voor ziekenvervoer.


Regio

De vervoersmogelijkheden zijn wat betreft de regio beperkt tot de Vlaamse regio voor

zover de vrijwillige chauffeur dit traject aanvaardt.

 

De gebruiker

 • gehandicapten/zieken (niet voor rolstoelgebruikers)
 • bejaarden
 • mensen die zich in een sociale noodsituatie bevinden en die in onze gemeente wonen.


De MMC kan worden aangevraagd voor volgende verplaatsingen:

 • doktersbezoek
 • familiebezoek
 • kappersbezoek
 • boodschappen
 • deelname kaartersclub, kookclub, enz.

 

Om als begunstigde gebruik te kunnen maken van de MMC is het noodzakelijk om

vóór de eerste vervoersaanvraag je lidkaart aan te vragen en het lidgeld te betalen

voor het lopende kalenderjaar. Dit kan bij de verantwoordelijke van de MMC: Katrien

Van Nieuwenborgh, OCMW Affligem, 053 66 25 77 of katrien.vannieuwenborgh@ocmw.affligem.be

 

De chauffeur

De chauffeurs zijn vrijwilligers. Zij stellen zich bewust kandidaat. Ze geven zelf aan

wanneer en hoelang ze beschikbaar zijn. Chauffeurs zijn verzekerd via onze

samenwerking met Taxistop en enkel bij gebruik van hun eigen wagen.


Tarificatie

Om gebruik te maken van de dienst dient de gebruiker een jaarlijks lidgeld van € 12 of

€ 6 halfjaarlijks te betalen (vanaf juli ) en voor een gezinslidmaatschap € 18 of € 9

(vanaf juli) . De vergoeding bedraagt € 0,32/km met een minimum bedrag van 3 €

(voor ritten korter dan 10 km).


De kilometertelling start en eindigt aan de woning van de chauffeur. Extra kosten zoals

parkeergeld, belkosten, enz. zijn ten laste van de gebruiker. Elke chauffeur dient een

koffievergoeding te vragen bij lange wachttijden. Vanaf het ogenblik dat de chauffeur

met de gebruiker(s) van het vervoer aankomt op de bestemming is het eerste uur

wachten altijd gratis. Vanaf het ogenblik dat dit eerste uur gratis wachten afgelopen is,

met andere woorden vanaf het ogenblik dat het tweede uur wachten ingaat (dit dient

letterlijk genomen te worden), dient elke chauffeur een éénmalige koffievergoeding te

vragen van € 2,50.

 

Iedere inwoner van Affligem kan lid worden op voorwaarde dat zijn/haar maandelijks

inkomen maximum twee maal het leefloonbedrag volgens de overeenkomstige

categorie is (rekeninghoudend met de gezinssituatie). Het Bijzonder Comité Sociale

Dienst kan hiervan afwijken na een gemotiveerde beslissing.


De dienstverlening

 • De sociale dienst van het OCMW-Affligem zorgt ervoor dat de gebruiker tegen een door Taxistop vastgesteld tarief (momenteel € 0,32 per km) van en naar de gevraagde bestemming wordt gebracht door inschakeling van vrijwillige chauffeurs.
 • De rit dient minstens 2 dagen vooraf te worden aangevraagd en dit rechtstreeks aan de centrale. De MMC kan niet instaan voor dringend vervoer.
 • De dienstverantwoordelijke van de MMC verwittigt de klant ervan zodra de rit is geregeld met de vrijwillige chauffeur.
 • De rit wordt onmiddellijk afgerekend bij aankomst en dit met cash geld.
 • Niet geregistreerde ritten worden als onbestaande beschouwd.
 • Indien een rit niet doorgaat verwittigt de gebruiker zo snel mogelijk de dienstverantwoordelijke van de MMC. Indien de vrijwilliger (chauffeur) reeds vertrokken is, zal deze aan de gebruiker de rit aanrekenen.
 • De MMC is geen ziekenhuisvervoer, dus chauffeurs zijn ook geen ziekenhuisbegeleiders.
 • MC Affligem is geen verhuiswagen. Grote inkopen of voorwerpen kunnen niet via de MMC vervoerd worden.
 • Noch de MMC, noch de chauffeurs zijn verantwoordelijk voor ongevallen tijdens eventuele begeleiding binnen een gebouw zoals oa winkel, ziekenhuis, privé-woning, verzorgingsinstelling.
 • Afspraken betreffende al dan niet roken, eten, drinken … in de wagen worden met de chauffeur gemaakt.
 • De ritten moeten verplicht met de centrale geregeld worden. Enkel deze ritten zijn verzekerd. Hou rekening met de openingsuren van de sociale dienst; in het weekend, op feest- en brugdagen is de centrale niet bereikbaar en kunnen dus geen ritten worden geregeld.
 • Bij problemen of betwistingen neemt de chauffeur en/of de gebruiker contact op met de centrale. Indien nodig kan verder lidmaatschap geweigerd worden. Een lid kan ook discreet klacht indienen over het wangedrag van de chauffeur.
 • Chauffeurs en gebruikers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
 • Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een vaste chauffeur.
 • Voor elke vrijwillige chauffeur wordt een omniumverzekering afgesloten. Er is ook een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’  die de lichamelijke schade dekt die een vrijwilliger kan toebrengen aan derden. Deze verzekeringen zijn slechts van toepassing voor de ritten die ingeschreven zijn in het rittenboek van de MMC.


Dit reglement zal ingaan op 15 januari 2014.