AANGIFTEFORMULIER BEDRIJFSBELASTING

 

De aangifte kan enkel als geldig worden beschouwd wanneer de betrokken bedrijfsverantwoordelijke een kopie van zijn (volledig ingevulde) aangifte ontvangt via het opgegeven mailadres. Bij betwisting geldt dit duplicaat als enig bewijsmateriaal. Een bijkomende voorwaarde voor een geldige aangifte is de overeenstemming tussen het btw-nummer en het adres van de zetel van de onderneming.

 

 

INLICHTINGEN OVER UW ONDERNEMING:

 

Naam en vennootschapsvorm*
Naam en functie van de gevolmachtigde*
Rijksregisternummer gevolmachtigde*
Adres van de maatschappelijke zetel*
Huidig adres van de exploitatiezetel*
Aard van de bedrijvigheid:*
telefoon*
BTW-nummer:*
Kadastrale identificatie (indien gekend):
nachtwinkel*
email*

 

 

PER VESTIGING: oppervlaktegegevens

 

A. De bebouwde bedrijfdsoppervlakte, zijnde de vloeroppervlakte van het gelijkvloers of, wanneer er verschillende verdiepingen zijn, de grootste voeroppervlakte op enig niveau, gebruikt of noodzakelijk voor de uitoefening van de economische bedrijvigheid.

 

A. Bebouwde bedrijfsoppervlakte in m²:*

De totale onbebouwde bedrijfsoppervlate gebruikt of noodzakelijk voor de uitoefening van de economische bedrijvigheid, met inbegrip van de aangrenzende terreinen, bijgebouwen en aanhorigheden (inclusief stedenbouwkundig vergunde parkings).

 

B. onbebouwde bedrijfsoppervlakte in m²:*

SOM VAN DE TOTALE OPPERVLAKTE DIE GEBRUIKT WORDT VOOR HET UITOEFENEN VAN DE ECONOMISCHE ACTIVITEIT IN m²:

 

som in m²:*

 

 

VRIJSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE BELASTING

 

Aankruisen indien van toepassing.