gratis starten in affligem

De gemeente Affligem  (gemeenteraad 18.12.2007) verleent ondersteuning aan elke onderneming die zich laat inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en die zijn eerste of enige vestigingszetel op het grondgebied van de gemeente Affligem vestigt.

Artikel 1
Binnen de perken van het begrotingskrediet wordt een ondersteuning verleend aan elke nieuwe onderneming die zich volgens artikel 33 van de wet van 16 januari 2003 moet laten inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en die zijn enige of eerste vestigingszetel op het grondgebied van de gemeente Affligem vestigt.

Artikel 2
§1 Enkel de oprichting van een nieuwe handelsonderneming komt in aanmerking voor de ondersteuning.

§2 Worden expliciet uitgesloten van het toepassingsgebied van die premiereglement:

·         bijkomende vestigingseenheden voor een bestaande onderneming;

·         bijkomende vennootschappen in het kader van een bestaande onderneming;

·         de omvorming van een onderneming-natuurlijke persoon naar een ondernemingsrechtspersoon;

·         startende onderneming uitgeoefend in bijberoep.


Artikel 3
De ondersteuning omvat enkel de ten laste neming van het inschrijvingsrecht tot inschrijving van de nieuwe onderneming in de Kruispuntbank voor Onderneming en uitgevoerd door een erkend ondernemingsloket naar vrije keuze van de betrokken onderneming waarvan het tarief is bepaald bij koninklijk besluit op basis van artikel 34 van de voormelde wet van 16 januari 2003.

Artikel 4
§1 Startende ondernemingen moeten naar de gemeente Affligem toe geen enkele formaliteit vervullen voor het bekomen van deze premie. Alle formaliteiten worden geregeld tussen de erkende ondernemingsloketten en de gemeente Affligem.

§2 De erkende ondernemingsloketten bezorgen aan de dienst bevolking van het gemeentebestuur maandelijks volgende documenten :

·         een lijst van de nieuwe ondernemingen die in aanmerking komen voor de ondersteuning;

·        een verklaring op eer van de startende onderneming die verklaart niet in één van de vormen van uitsluiting te vallen zoals bepaald in artikel 2, §2;

·         het bankrekeningnummer van de onderneming.


Artikel 5
Het gemeentebestuur Affligem betaalt de inschrijvingsrechten terug die door de startende onderneming aan het ondernemingsloket werden betaald, na verificatie van de onder artikel 4 vermelde stukken.

Artikel 6
Dit reglement trad in werking op 1 januari 2008.